Vanliga frågor

Vad innebär det att mjölken kommer från biodynamiska gårdar?

Att mjölken är biodynamisk betyder att produktionen sker på ett sätt som är särskilt skonsamt för både djur, natur och människa. Det biodynamiska jordbruket bygger på ett kretsloppstänkande som strävar efter att stärka de ekologiska systemen i jorden. Genom att berika åkrarna med djurens gödsel återförs en stor del av växtrikets näringsämnen till jorden. Kretsloppet har många positiva effekter; gödslingen bidrar till att mullhalten i jorden ökar, vilket skapar större biologisk aktivitet och fler levande markorganismer. Det gör även att jorden blir bördigare, näringsvärdena i grödorna förbättras och jordbrukets klimatpåverkan minskar. Inom biodynamiskt jordbruk används också preparat av naturliga och organiska substanser som stimulerar de naturliga komposteringsprocesserna och bördigheten i jorden.

Vad är skillnaden mellan biodynamiskt och ekologiskt? Är biodynamiska produkter bättre än ekologiska?

Biodynamik är en inriktning inom det ekologiska jordbruket och kan ses som en förstärkning av detta. Förutom att Järna Mejeris produkter uppfyller alla regler enligt den ekologiska KRAV-märkningen, den mest kända miljömärkningen för livsmedel i Sverige, är de också Demetermärkta. Demetermärkningen markerar att gården arbetar biodynamiskt med de hårdare krav som ställs på djurhållning och odling.

Läs mer om Demetermärkningen på http://www.demeter.nu

Hur länge får kalven gå tillsammans med kon på de gårdar Järna Mejeri samarbetar med?

Ko och kalv går vanligen tillsammans mellan 1-7 dygn, beroende på hur det funkar. På en av gårdarna går ko och kalv ihop i 3 månader. På de gårdar vi samarbetar med går alla kalvar i grupp efter separation från kon.
Kalvarna får komjölk (helmjölk från korna) åtminstone de tre första månaderna.

Hur behandlas djuren på en biodynamisk gård?

Djuren går utomhus så länge som möjligt under sommarhalvåret och vistas i rymliga lösdriftsstallar under vintern. Djuren äter foder som till övervägande del odlas på gården, och antalet djur anpassas till den mängd foder som gården själv kan producera. Man låter också korna behålla sina horn.

Vilken roll har djuren i det ekologiska kretsloppsjordbruket?

Eftersom biodynamiskt jordbruk bygger på samspelet mellan djur och natur är korna en förutsättning för att åstadkomma ett naturligt kretslopp. Grunden för att upprätthålla långsiktigt bra grödor är att ha balans mellan kornas gödsel och åkrarnas storlek.

Alternativet till att ha idisslande djur är att använda konstgödsel, som är vanligt inom konventionellt jordbruk. Sådana gödslingsmetoder kan dock leda till negativa effekter  för miljön, bland annat läckage av näringsämnen till våra vattendrag, spridning av kemiska bekämpningsmedel och minskad biologisk mångfald. Det ekologiska kretsloppsjordbruket har motsatt effekt på dessa punkter.

Ytterligare information hittar du under Odling