Bakgrund

Djurhållning

All mjölk som Järna Mejeri använder i sina produkter kommer från biodynamiska kretsloppsgårdar, som tar de ekologiska kvaliteterna ett par steg längre. En biodynamisk gård är ett kretsloppssystem där antalet djur anpassas till den mängd vallfoder och fodersäd som gården själv kan producera. Genom att gödsla åkrarna med djurens gödsel, återförs en betydande del av de många naturliga näringsämnen som ursprungligen kommer från växterna. Näringsämnena tas tillvara och läcker inte ut i våra vattendrag.

 På en biodynamisk gård går djuren utomhus så länge som möjligt under sommarhalvåret och under vinterhalvåret vistas de i rymliga lösdriftsstallar med möjlighet att gå ut om de vill. I största möjliga mån låter man korna behålla sina horn, men det blir allt svårare att hitta kor med horn att köpa in, eftersom de idag oftast antingen bränns bort eller avlas fram helt utan hornanlag.

Husdjuren är beroende av den livsmiljö som lantbrukaren skapar åt dem och är känsliga för den behandling och de attityder som möter dem i det dagliga umgänget med sin skötare. Den grundläggande riktlinjen för djurhållning inom biodynamiskt lantbruk att djuren sköts kärleksfullt och med hänsyn till deras artegna fysiska och psykiska behov. De nedanstående anvisningarna för djurhållning bekriver minimikraven.

Målsättningen för djurskötseln är välbefinnande, god hälsa och produktionsförmåga.

Stallets utformning och övriga förhållanden ska ge djuren möjlighet till artegna beteenden och rörelser. Djuren ska obehindrat kunna resa och lägga sig samt kunna ligga torrt och lagom varmt. Stall med ett bra klimat där djuren har en stor rörelsefrihet är därför att föredra.

Möjlighet till kontakt med en naturlig miljö med sol, vind, regn och naturmark är viktig och tillgodoses bäst genom betesgång eller i annat fall genom en rastgård med naturligt ljus och vindskydd.

Horn har betydelse som en motpol till de intensiva matsmältnings- och ämnesomsättningsprocesserna hos idisslare. Att ha hornen kvar underlättar etablerandet av hierarkin i flocken på fredlig väg.

jarnamejeri_yttereneby_5
yttereneby Q0B0586 ok

Odling

Kretsloppet och de markvårdande växtföljderna på biodynamiska gårdar har flera viktiga fördelar. Växternas rotsystem utvecklas betydligt mer än i konventionellt jordbruk, och även mer än i annan ekologisk odling. Mullhalten i jorden blir högre, vilket ger mer av levande markorganismer och ökar den biologiska aktiviteten i marken. Det påverkar allt; bördigheten ökar, näringsvärdena i grödorna förbättras och jordbrukets klimatpåverkan minskar kraftigt, eftersom mark med hög mullhalt binder stora mängder kol.

Rotbild 151118

Jämförande studie mellan konventionellt (t.v.) och biodynamiskt (t.h.) odlade grönsaker har visat betydande skillnader i hur rotsystemet utvecklas.

Förädling

Förutom att råvaran – mjölken – produceras enligt Demeterförbundets regler, sker även mejeriförädlingen enligt särskilda kriterier som syftar till att höja kvaliteten och bevara råvarans ursprungliga näringsvärde. Vad detta innebär rent konkret kan du läsa mer om under Mejeriet.

Mejeriet.

Våra mjölkpriser

Järna Mejeri jobbar för att stötta och utveckla de gårdar som ingår i vårt samarbete. Därför kostar mjölken mer. Mjölkbönder är i dag en ekonomiskt hårt pressad grupp.

jarnamejeri_1

Vad innebär KRAV och Demeter-märket?

Alla våra produkter är märkta med både KRAV och Demeter.

KRAV betyder att djuren lever ett bra liv, att grödorna odlas utan kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel, att bonden får en bättre arbetsmiljö och att maten inte innehåller konstiga tillsatser eller har producerats med GMO. Detta sätt att bedriva lantbruk bidrar till en större mångfald helt enkelt.

Demeter-märket innebär dels att själva gården, utöver det som KRAV-märkningen redan kräver, dessutom har ett kretsloppstänk och använder sig av biodynamiska preparat. Men det ställer även vissa krav på tillverkningsprocessen. Läs mer om detta hos Demeterförbundet och Biodynamiska föreningen.