Bakgrund

Odling

All mjölk som Järna Mejeri använder i sina produkter kommer från biodynamiska kretsloppsgårdar, som tar de ekologiska kvaliteterna ett par steg längre. En biodynamisk gård är ett kretsloppssystem där antalet djur anpassas till den mängd vallfoder och fodersäd som gården själv kan producera. Genom att gödsla åkrarna med djurens gödsel, återförs en betydande del av de många naturliga näringsämnen som ursprungligen kommer från växterna. Näringsämnena tas tillvara och läcker inte ut i våra vattendrag.

Kretsloppet och de markvårdande växtföljderna på biodynamiska gårdar har flera viktiga fördelar. Växternas rotsystem utvecklas betydligt mer än i konventionellt jordbruk, och även mer än i annan ekologisk odling. Mullhalten i jorden blir högre, vilket ger mer av levande markorganismer och ökar den biologiska aktiviteten i marken. Det påverkar allt; bördigheten ökar, näringsvärdena i grödorna förbättras och jordbrukets klimatpåverkan minskar kraftigt, eftersom mark med hög mullhalt binder stora mängder kol.

Rotbild 151118

Jämförande studie mellan konventionellt (t.v.) och biodynamiskt (t.h.) odlade grönsaker har visat betydande skillnader i hur rotsystemet utvecklas.

Djurhållning

På en biodynamisk gård går djuren utomhus så länge som möjligt under sommarhalvåret och under vinterhalvåret vistas de i rymliga lösdriftsstallar. I största möjliga mån låter man korna behålla sina horn, men det blir allt svårare att hitta kor med horn att köpa in, eftersom de idag oftast antingen bränns bort eller avlas fram helt utan hornanlag.

jarnamejeri_yttereneby_5

Förädling

Förutom att råvaran – mjölken – produceras enligt Demeterförbundets regler, sker även mejeriförädlingen enligt särskilda kriterier som syftar till att höja kvaliteten och bevara råvarans ursprungliga näringsvärde. Vad detta innebär rent konkret kan du läsa mer om under Mejeriet.

Våra mjölkpriser

Järna Mejeri jobbar för att stötta och utveckla de gårdar som ingår i vårt samarbete. Därför kostar mjölken mer. Mjölkbönder är i dag en ekonomiskt hårt pressad grupp. På Järna Mejeri betalar vi alla våra bönder cirka 2 kronor mer per liter än vad som är vanligt på mjölkmarknaden.

jarnamejeri_1

Vad innebär KRAV och Demeter-märket?

Alla våra produkter är märkta med både KRAV och Demeter.

KRAV betyder att djuren lever ett bra liv, att grödorna odlas miljövänligt utan kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel, att bonden får en bättre arbetsmiljö och att maten inte innehåller konstiga tillsatser eller har producerats med GMO.

Demeter-märket innebär dels att själva gården, utöver det som KRAV-märkningen redan kräver, dessutom har ett kretsloppstänk och använder sig av biodynamiska preparat. Men det ställer även vissa krav på tillverkningsprocessen. Läs mer om detta hos Demeterförbundet och Biodynamiska föreningen.